Molimo Vas da se pre početka korišćenja Internet stranica www.motoroom.rs (“stranice”) (pružalac usluga društvo motoroom webshop d.o.o., Subotica, Republika Srbija, matični broj: 21852015, PIB: 113356085(“motoroom webshop”)) upoznate s ovim Opštim uslovima korišćenja Internet stranica. Ukoliko  Imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korišćenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: [email protected]

Prihvatanje Opštih uslova

1. Pristupanjem stranicama ili korišćenjem bilo kog dela njihovog sadržaja ili usluga, prihvatate ove Opšte uslove korišćenja Internet stranica www.motoroom.rs (“Opšti uslovi”), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja predmetnih stranica i usluga koje se putem njega pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo Vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.

Promene Opštih uslova i stranica

2. motoroom webshop zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni ove Opšte uslove i takve promene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korišćenja bilo kog dela njihovog sadržaja ili usluga smatraće se da pristajete na takve izmenjene ili dopunjene Opšte uslove. motoroom webshop Vam savetuje da periodično proveravate ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promenama istih.
3. motoroom webshop zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave izmeni, dopuni ili ukine bilo koji deo svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov deo, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prenosa, kao i prava na pristup ili korišćenje stranicama.
4. Vaša je dužnost i obaveza da koristite stranice u skladu s pozitivnim propisima kao i opštim moralnim i etičkim načelima. motoroom webshop ima pravo da u svakom trenutku vrši kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštovanje ovih Opštih uslova i pozitivnih propisa.

Registracija korisnika
5. Za korišćenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sistem pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.
6. U postupku registracije i prilikom popunjavanja ličnog  profila obavezujete se da navedete tačne, potpune i važeće podatke.
7. U postupku registracije nije dozvoljeno korišćenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih lica, nezakoniti, štetni, preteći, koji zlostavljaju, uznemiruju, kleveću ili su na bilo koji način štetni deci i maloletnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih lica. U slučaju kršenja ovih pravila Bmotoroom webshop ima pravo na  deaktivaciju ili brisanje korisničkog  računa.
8. Uz svoje ime i prezime ne smete navoditi imena kompanija, brendova ili web stranica.
9. Nije dopušteno registrovanje dva ili više korisničkih računa u korist jednog pravnog ili fizičkog lica.
10. motoroom webshop zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljeg korišćenja korisničkog računa za koje je korisnik registrovan u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opšte uslove ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad stranica. motoroom webshop zadržava pravo preduzimanja odgovarajućih mera protiv takvih korisnika.
11. U postupku registracije prikupljaćemo od Vas određene lične podatke koji podležu Opštim uslovima zaštite ličnih podataka.

Korišćenje portala i interakcija korisnika
12. Aktivacijom korisničkog računa prihvatate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korišćenje na stranicama.
13. Dužni ste da se brinete o sigurnosti Vaše korisničke lozinke i istu povremeno menjati. motoroom webshop ne odgovara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zloupotrebu postupiti kako bi zaštitili Vaša prava. Prijavu zloupotrebe možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresu [email protected]
14. Svaki korisnik je lično odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju sa ostalim korisnicima stranica, te prihvata da takva interakcija i komunikacija nema poverljiv sadržaj, i u skladu sa tim motoroom webshop ima pravo, ali ne i  obavezu, da nadzire komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem stranica.
15. Obavezujete  se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi:

a. se predstavljali u cilju svoje promocije
b.  naneli štetu, zastrašivali ili pretili trećim licima, odnosno širili govor mržnje
c.  podsticali, navodili na podsticanje i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovu rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, pola, jezika, vere, političkog ili drugog uverenja, nacionalnog ili socijalnog porekla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili porodičnog statusa, uzrasta, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasleđa, rodnog identiteta, izražavanja ili seksualne orijentacije, kao i antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih i drugih totalitarnih režima
d. objavljivali, prenosili i/ili razmenjivali sadržaj koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan
e. maltretirali, ugrožavali, vređali, pretili, obmanjivali treća lica ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava
f. objavljivali, prenosili i/ili razmenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo naneti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama
g. obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlašćenu radnju
h. prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj
i. objavljivali, prenosili i/ili razmenjivali lične podatke trećih lica
j. objavljivali, prenosili i/ili razmenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kog računarskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme
k. reklamirali ili tražili od bilo kog drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobijene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja zatim objavljivali, prenosili i/ili razmenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja
l. provodili bilo kakve piramidalne šeme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja
m. objavljivali, prenosili i/ili razmenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualne svojine trećih lica
n. sugerisali Vašu povezanost sa stranicama
o. kršili bilo koji pozitivan propis

16. Obavezujete se da poštujete upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.
17. Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo da brišu, promene, premeste ili izbrišu svaki sadržaj stranica po sopstvenom nahođenju i bez prethodne najave.
18. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju konkursa i sl.) rešavaju se isključivo između korisnika. motoroom webshop nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posledica takvih odnosa.

Sadržaj i usluge
19. Stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara motoroom webshop, naši saradnici i partneri, ali i vi, korisnici.
20. Objavljivanje Vaših sadržaja na stranicama ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke motoroom webshop, niti da smo s njima saglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.
21. motoroom webshop ne odgovara za sadržaje objavljene od strane korisnika, već za sadržaj odgovaraju prvenstveno korisnici koji taj sadržaj objave.
22. motoroom webshop ne odgovara za sadržaje partnera i trećih lica.
23. Stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) sa drugim Internet stranicama kreiranih od strane trećih lica koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. motoroom webshop nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopšte te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica. motoroom webshop se odriče svake odgovornosti zbog bilo kog sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih lica, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takva treća lica na bilo koji način povezane s motoroom webshopom samo zbog postojanja veze s web stranicom.
24. motoroom webshop do najveće mere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u vezi sa korišćenjem ili pouzdanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.
25. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkovani sa stranica isključiva su odgovornost lica od koga je takav sadržaj potekao. motoroom webshop ne daje nikakve garancije  u pogledu tačnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
26. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih lica na osnovu naknade štete prema motoroom webshop, a po bilo kojoj osnovi vezanom za sadržaj koji ste dostavili, obavezujete se da preuzmete celokupnu odgovornost za takvu štetu kao i da preduzmete sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od motoroom webshopa i nadoknadite motoroom webshop svu štetu koja joj je nastala na osnovu takvih zahteva trećih lica.
27. motoroom webshop zadržava pravo na promenu, privremenu obustavu, odlaganje i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. motoroom webshop takođe ima pravo na ograničavanje pristupa određenim uslugama, sadržajima i delovima istih bez prethodne najave.

Autorska prava
28. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama uključujući  sve sadržaje koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima  intelektualne svojine, tako da se ne smeju objavljivati,  reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nosioca odgovarajućeg prava motoroom webshop.
29. Korisnik naročito nema pravo da skida, umnožava, menja, uređuje, distribuira, prikazuje, briše, šalje, prodaje, preprodaje, prilagođava, menja sadržaj, stvara izvedenice, upućuje na druge Internet stranice ili medije ili koristi na bilo koji način osim u privatne svrhe za kućnu upotrebu.
30. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo motoroom webshop.
31. Korišćenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korišćenje sadržaja stranica na način da iste pregledavate u privatne svrhe i to uz poštovanje sledećih uslova:

a. Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost
b. Korisnik sme da koristi sadržaje i usluge jedino uz poštovanje autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine njihovih nosioca i motoroom webshopa
c. Korisnik ne sme da čini nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka motoroom webshopa
d. Na svim korišćenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo

32. Radi izbegavanja svake sumnje, motoroom webshop izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica i zabranjuje korišćenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Opštim uslovima i kako je to eventualno dozvoljeno uputstvima na samim stranicama.
33. Objavom Vašeg sadržaja (konkursa, profila, komentara i sl.) na stranicama dajete motoroom webshopu pravo korišćenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade. motoroom webshop ima pravo da takav sadržaj objavljuje, reprodukuje, distribuira, modifikuje, prilagođava, prevodi i na bilo koji drugi način koristi. Navedeno se ne odnosi na Vaše lične podatke.
34. Garancija korisnika. Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete motoroom webshopu sledeće garancije u pogledu takvog sadržaja:

a. da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nosioca autorskog prava ili drugog prava intelektualne svojine ovlašćen da objavljuje takav sadržaj
b. da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima
c. da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualne svojine u bilo kom obliku neće ni na koji način vređati prava trećih lica, uključujući naročito autorsko pravo i druga prava intelektualne svojine, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost kao i druga prava trećih lica
d. da korišćenje tih sadržaja na stranicama neće prouzrokovati štetu, materijalnu ili nematerijalnu, motoroom webshop, drugim korisnicima ili trećim  licima
e. da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i  tačni

35. Ovim pristajete da ćete sve eventualne zahteve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema motoroom webshopu zbog vaše povrede ovih  Opštih uslova uključujući i gore navedene garancije preuzeti na sebe, kao i da ćete motoroom webshopi drugim oštećenim korisnicima i trećim licima nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

Odgovornost
36. motoroom webshop ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.
37. Stranice koristite isključivo na Vašu vlastitu odgovornost. motoroom webshop kao niti jedno treće lice povezano  sa njom, ne garantuju ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvatate da pristup ovoj internet stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran motoroom webshop.
38. Upoznati ste i saglasni ste sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju navedene, a time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga motoroom webshop ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kog može doći za vreme korišćenja i pružanja usluga. motoroom webshop ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove internet stranice.

Opšte odredbe
39. Na odnos između Vas i motoroom webshopa primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.